​​درماتیت مرتبط با رطوبت اطراف استومی
آسیب رطوبتی سوزاننده: پساب استوما
التهاب اطراف استوما به دلیل تماس مداوم مدفوع یا ادرار با سطح پوست اطراف استوما می‌باشد. و


مداخلات: و
یک -
علت آسیب پریستوم را ارزیابی کنید. و
 دو - ​​از هر گونه آسـیب بیشتر جلوگیری کنید. ( به عنوام مثال، محافظ استومی را به اندازه برش دهید، کیسه را طبق برنامه تعویض کنید، کیسه را بلافاصله در اثر سوزش یا تحریک تعویض کنید). و
سه - قبل از نصب کیسه‌ی جدید، پوست پریستوم را به آرامی بشویید و اجازه دهید خشک شود. و
چهار - ​اگر پوست مرطوب و نامساعد است، با تکنیک کراستینگ (با استفاده از پودر استومی و یک بریر) آن را مدیریت کنید. و