آسیب پوستی ناشی از رطوبت
آســیب پوسـتی مرتبط با رطـوبت، آسـیبی است که در اثر قرار گرفتن مکـرر  یا مداوم در معرض رطوبت به پوسـت وارد می شـود. چهار نوع متداول آسـیب پوسـتی مرتبط با رطوبت وجود دارد: و
یک - ​درماتیت ناشی از تماس و سایش دو سطح پوست به هم. و
دو - درماتیت پوستی مرتبط با بی اختیاری. و
سه - درماتیت مرتبط با رطوبت اطراف زخم. و
چهار - درماتیت مرتبط با رطوبت کیسه استومی. و
بـرای هر یک از این چهار نوع آسیب پوسـتی، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض رطوبت نه تنها می‌تواند منجر به قرمزی و التهاب شود، بلکه می‌تواند منجر به ساییدگی و یا عفونت پوست نیز شود. و

آسیب رطوبتی بدون سوزش: تعریق
التهاب پوسـت به پوست یا پوست به دستگاه مربوط به تعریق، اصـطکاک و بار زیسـتی باکتریایی/ قـارچی. ویژگـی‌ها عبارتند از اریتم، خارش، خیس شـدن، فرسـایش و بو (ممکن است ضایعات ماهواره ای شکل دیده شود). و

مداخلات: و
یک - ​علت را ارزیابی و درمان کنید. و
دو - ​روزانه با استفاده از یک فوم پاک کننده بدون نیاز به آبکشی دارای پی اچ نرمال، چین‌های پوستی را به آرامی تمیز کنید (فوم زیتن). و
سه - ​به آرامی و بدون ایجاد سایش سطح پوست را خشک کنید یا اجازه دهید سطح پوست با جریان هوا خشک شود. و
چهار یک گاز استریل دو لایه را در چین‌های پوستی یا زیر دستگاه پزشکی قرار دهید. و
پنج - باید حدود 5 سانتی متر از گاز بیرون از چین پوستی و در تماس با هوا باشد. و
شش - تاریخ قراردادن گاز استریل را ثبت کنید. و
هفت - درصورت نیاز آن‌را جابه‌جا کنید. و
هشت - اگر با ادرار، مدفوع یا خون آلوده شده است، جایگزین کنید. و
نه - بعد از 5 روز دور بیندازید. و