درماتیت مرتبط با رطوبت اطراف زخم
آسیب رطوبتی سوزاننده: ترشحات زخم
هنگامی که ترشحات زخم با پوست تماس داشته باشد، آسیب پوستی محتمل است. ویژگی ها شامل التهاب و اریتم با یا بدون ساییدگی است. و

مداخلات:  و
یک - علت آسیب دور زخم را ارزیابی کنید. اگر زخم مقدار زیادی ترشحات دارد، از یک پانسمان جاذب استفاده کنید. و

دو - در زمان تعویض هر پانسمان، زخم را با نرمال سالین تمیز کنید و لبه های اطراف زخم را خشک کنید. و
سه - برای لبه های زخم از بریر محافظ پوست استفاده کنید. و
چهار - بگذاریدخشک شود و سپس دوباره استفاده کنید. و