زیمـاطـب ارائـــه دهنده محصـولات و خدماتی اسـت که دریافت خدمـات بهداشـتی و درمـانی را برـای بیمـاران ایـمن‌تـر می‌کـند. همچنین بــا همکاری علمی و آمــوزشـی بــا افـرادی که از مـحصولات ما اسـتفاده می‌کنند، راه‌ حل‌ها را با توجه به نیاز آنها ارائه می کنیم. و  
کسـب و کـار مـا شـامل پیشگیری از آسـیب‌هـای پوســـتی و همچنین پیشگیری از عفونت‌های مرتبط بــا خدمات بهداشتی و درمانی است. و
فعالیت مجموعه ما در جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. و
 
ماموریت ما:  مـاموریت ما آسـان کردن زندگی بـرای افرادی اسـت که نیاز‌های بهداشتی و درمانی دارند. این امـر مستلزم درک چالش‌های پزشکی آن هـا و بسیاری از نگرانی‌هـای دیگر اسـت که بر زنـدگی آن ها تـاثیر می‌گذارد. مــا این درک را بــا گـوش دادن به آن هـا و به پــرســتارن و متخصصـانی که از آن هـا مـراقبت مـی‌کنند به دســت می‌آوریم. ایـن چـیزی اســت کـه برای م​ـا الهام بخش بوده و مـا را قادر می‌سـازد تا محصـولاتی کارآمد و متفاوت ارائـه دهیم. بیش از 10 ســـال است که زیمـا طـب بــرای بهبود کیفیت زنـدگـی افـرادی که دریافت کننده خدمات بهداشـتی و درمـانی هستند تلاش می‌کند. ما براســاس نیازهای مـصرف کنندگان و راه‌حل‌های موثر بـرای آنها، رشد کرده ایم. و
 و 
چـشم انداز و ارزش‌هـا:  زیـما طـب نیازهای کـاربران را در اولویت قـرار داده و بــا راه‌حـل‌هایی که درمان را بـرای آن هـا آسان‌تر کند، پاسخ‌گو اســت. ما دائما در حال تـوسعه ایـن طرز فکر هستیم. تنهــا زمـانی که از منظــر یک کـاربر فـکـر کنیم، می‌شـود راه‌حل‌هـایـی را در جهت بــــرآورده شــدن نیازهــای آن ها و پیش‌بر اهداف درمـانــی طراحی کرد. و

مسئولیت سازمانی:  مـا متعهد به مـاندن در میان بهترین شرکت‌های فعال در حوزه بهداشت و درمان هستیم. احـترام و مسئولیت پذیری در قبال مصرف کنندگان بخش اصلی ما است. و