اگر به یادگیری روش های پیشگیری از 
آسیب های پوستی علاقمند هستید با . ما همراه باشید. و

آیا می دانید آگاهی از روش های صحیح مراقبت از پوست بیماران و سالمندان می تواند 
تا بیش از 90% از بروز آسیب های پوستی و زخم فشاری پیشگیری کند؟

کرم محافظ زیتن

.مناســب بــرای پوســت هـای حســـاس و آسـیب دیده
بـرای مـراقبت از پـوسـت سالمندان و بیماران بسـتری به مـنظور بهبود سـلامت پوسـت و  پیشگیری از بروز زخم بستر.و
مـورد استفاده روی پوسـت پس از اسـکلروتراپی رگ های واریسـی، رادیوتراپی، لـیزر مـوهای زائـد و لـــیزر ضایعات پــوسـتی و ... بـه عــنوان ضـد الـتهاب به دلیـل مـحتـوای زیـنک، آلانتوئیـن و روغـن آفتابگردان. و
حفاظت از در برابر اصطکاک به دلیل محتوای اوسرین و روغن سیلیکون. و

مستندات

فوم پاک کننده زیتن

فوم پاک کننده ملایم پوست. و 
مناسب استفاده بـرای تمام سنین، شامل سالمندان، بیمــاران بستـری، کـودکان و نـوزادان.  بـرای استحمام در (تخت یا خارج از تخت) بدون نیاز به آبکشی. و و
فـاقد اثرات آلرژیک و تنظیم کننده اسیدیته پوست. مناسب پاکسازی ناحیه پرینه، مـحل درماتیت ناشـی از بـی اختیاری ادرار و مدفـوع  و همینطـور چـین هـای پوســتی مستعد عـفونت های قــارچی مانند بیماران دیابتیک به دلیل دارا بودن نمک زینک. و
قابل استفاده برای پاکسازی موی سر بدون آبکشی. و

مستندات فروشگاه
چشم انداز و ارزش‌ها

زیما طب نیازهای کاربـران را در اولویت قرار داده و بـا راه‌حل‌هایی که درمان را برای آنها آسان‌تر کند، پاسخ‌گـو است. ما دائما در حال توسعه این طرز فکر هستیم. تنها زمانی که از منظر یک کاربر فکر کنیم، می‌شود راه‌حل‌هایی را در جهت برآورده شدن نیازهای آنها و پیش برد اهداف درمانی طراحی کرد

ماموریت ما

ماموریت مـا آسـان کردن زندگی برای افرادی است که نیاز‌هـای بهداشتی و درمانی دارند. این امـر مستلزم درک چالش‌های پزشکی آنها و بسیاری از نگرانی‌های دیگر اسـت که بر زندگی آن ها تاثیر می‌گذارد. مـا این درک را با گـوش دادن به آن ها و به پرستارن و متخصصانی که از آن ها مراقبت می کنند به دست مـی آوریم. این چیـزی است که برای ما الهـام بخش بوده و مـا را  قادر می سازد تا محصولاتی کارامد و متفاوت ارائه دهیم. و
بیــش از 10 ســال است که زیماطب بــرای بهبود کیفیت زندگی افرادی که دریافت کننده خدمـات بهداشتی و درمــانی هستند تلاش می کند. و

زیـماطب ارائـه دهنده مـحصولات و خدماتی است که دریافـت خدمات بهداشـتی و درمانی را بـرای بیماران ایمن‌تر می‌کند. همچنین بـا همکاری علمی و آموزشـی با افرادی کـه از محصولات مــا استفاده می‌کنند، راه‌ حـل‌ها را با توجه به نیاز آنها ارائـه می‌کنیم. کسب و کار مـا شامل پیشـگیری از آســیب‌هـای پوسـتی و هـمچنین پیشگیری از عـفونت‌هـای مرتبط بــا خدمات بهداشـتی و درمانی است. و
 فعالیت مجموعه مـا در جهت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. و و  

ارتقا کیفیت خدمات درمانی

تحقیق و توسعه

بــخـش تـحـقیـق و تـوـعـه شـــرکت زیـما طـب بـــا هـدف بـهـبـود کـیـفـیـت مـراقـبت هـای درمــانـی بـیمـاران و ســالمندان بـــا در نظر گــرفـتـن شـرایـط خــاص فرهنگی و اقتصادی خـاورمیــانه اقـدام بـه تـوســعـه مـحـصـــولات و روش هـای آمـوزشــــی نـوآورانه کرده و بـــا هـمکاری بــا مـراکز آکادمیک مـانند جـهـاد دانـشـگـاهـی و دانشـکده داروســازی دانـشـگــاه عــلـوم پـزشــکــی تـهـران تـلاش می کند تــا در مـسـیـر ارتقاء دانش مـبتنـی بــر شـــواهـد و تــولیــد فـنـاورانه گام بردارد و بـا حـفظ ارتبـاط نزدیک بــا مـصـرف کـنندگـان نهایی محصولاتی منطبق با نیازهای آنان توسعه دهد. و